Podstawą rozpoczęcia prac nad projektem a potem budową własnego domu są dokumenty określające dopuszczalną zabudowę na działce.

Wg. przepisów Polskiego prawa dom możemy wybudować albo w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy dla działek nie objętych planem zagospodarowania.

Aby rozpocząć projektowanie budynku dla danej działki należy uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten określa warunki jakie ma spełniać projektowany budynek. Plan zagospodarowania określa takie parametry jak, dopuszczalny rodzaj zabudowy, dopuszczalne pasy zabudowy, dopuszczalna wysokość budynku i ilość kondygnacji, dopuszczalna wielkość zabudowy itp.

Aby uzyskać wypis i wyrys z MPZ należy złożyć stosowny wniosek (link) do właściwego dla lokalizacji działki urzędu miasta lub gminy. We wniosku należy podać między innymi takie dane jak dane osobowe wraz kontaktem oraz dane ewidencyjne działki, której ma dotyczyć wypis. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości:

Zsumowana opłata nie może przekroczyć 250zł

Ponieważ składając wniosek ustalenie wysokości opłaty może być trudne w celu ustalenia jej wysokości należy skontaktować się z właściwym do złożenia wniosku urzędem.

Jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika oprócz pełnomocnictwa do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Urząd wyda wypis i wyrys z planu zagospodarowania maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.