Ostatnim krokiem formalnym przed rozpoczęciem faktycznych prac budowlanych jest zgłoszenie właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia prac budowalnych

Aby móc skutecznie zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych inwestor w pierwszym kroku musi powołać kierownika budowy.

O wyborze kierownika budowy przeczytasz <<TU>>

Do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowalnych inwestor zobowiązany jest dołączyć :

– oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy

– kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy – poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika

– kopie zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby Samorządu Zawodowego i opłacaniu składek członkowskich

– kopię pozwolenia na budowę

– dziennik budowy do wglądu

Komplet dokumentów inwestor składa w właściwym dla lokalizacji działki inspektoracie nadzoru budowlanego

Zawiadomienie należy złożyć min na dzień przed rozpoczęciem prac budowlanych. Można natomiast uczynić to wcześniej zaraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Złożenie zawiadomienia jest bezpłatne.

Jeśli inwestora reprezentuje pełnomocnik wówczas należy dołączyć  pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Nadzór budowlany zarejestruje i sprawdzi zawiadomienie

Nie otrzymasz pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

Jeśli nadzór stwierdzi braki w dokumentach to wezwie ciebie do ich usunięcia. Nadzór wskaże ci termin, w którym masz to zrobić. Braki formalne nie powodują, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jednak masz obowiązek uzupełnić braki – w innym przypadku grozi ci grzywna.

Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych przez inwestora zamyka i wyczerpuje obowiązki formalne inwestora w związku z rozpoczęciem prac. Od tego momentu mogą być prowadzone prace budowlane