Aby dla planowanej inwestycji budowlanej uzyskać pozwolenie na budowę należy zapewnić możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości czyli dostępu do dogi. Od 28 czerwca 2015 roku zjazdy indywidualne z drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej nie wymagają pozwolenia na budowę. Jedynie zjazd z drogi krajowej wymaga uzyskania pozwolenie na budowę.

Budowa zjazdu z drogi lokalnej innej niż droga krajowa odbywa siew oparciu o procedurę zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Stosowny wniosek o zezwolenie na lokalizacje zjazdu należy złożyć u zarządcy drogi która przebiega w pobliżu nieruchomości. Jeśli droga jest drogą gminną zarządcą będzie wójt danej gminy. Dla dróg powiatowych i wojewódzkich zarządcą jest Starostwo Powiatowe a wniosek o uzgodnienie zjazdu należy złożyć w właściwym  Zarządzie Dróg Powiatowych. Dla dróg wojewódzkich zarządcą jest wojewoda w stosowny wniosek należy złożyć do Urzędu marszałkowskiego lub zarządu dróg wojewódzkich.

W przypadku dróg krajowych organem zarządczym jest właściwa dla lokalizacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wniosku o uzgodnienie  i zgodę na lokalizację zjazdu indywidualnego należy dołączyć mapę z naniesioną lokalizacją budynku oraz zjazdu wraz z jego parametrami takimi jak, rzędne terenu , spadki oraz konstrukcję. Zjazd musi spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przygotowanie projektu zjazdu i rysunku z jego lokalizacją należy zlecić architektowi.

Po złożeniu wniosku wraz z prawidłowo zaprojektowanym zjazdem właściwy zarządca drogi wyda zgodę na lokalizację zjazdu indywidualnego.

Procedurą uzgodnienia zjazdu w toku procesu projektowego najczęściej w imieniu inwestorów zajmuje się architekt.